Cover Image for DŘEVOSTAVBY RAMBLER

DŘEVOSTAVBY RAMBLER

Jedná se o rodinné domy určené k bydlení, splňující veškeré požadavky na domy platné od roku 2022.

Domy dodáváme jako částečně prefabrikované sloupkové dřevostavby s vnitřním záklopem z OSB desek a vnějším zateplovacím systémem z dřevovláknitých desek, čímž je jejich obvodová konstrukce difúzně propustná.

Nehrozí tak riziko kondenzace vodních par v dřevěné konstrukci.

Realizaci těchto domů si u nás můžete objednat ve dvou úrovních dokončenosti jako hrubou stavbu ECON nebo kompletní stavbu STAR

1.0 ROZSAH DODÁVKY ECON (Hrubá stavba)

První úroveň označená jako ECON zahrnuje dodávku prefabrikovaných stěn a příček, stropů, krovu, střešního pláště včetně systému pro svod dešťových vod, oken a vchodových dveří.

Pro tuto dodávku je nutné zajistit patřičnou stavební připravenost, která spočívá ve výstavbě základové desky. Podrobné požadavky na desku Vám rádi sdělíme při osobním jednání.

Cover Image for 1.0 ROZSAH DODÁVKY ECON (Hrubá stavba)

2.0 ROZSAH DODÁVKY STAR (Kompletní stavba)

Druhá úroveň je vyššího rozsahu a je označována jako STAR, zahrnuje realizaci základové desky, hrubé stavby s kompletní střechou, okny a vchodovými dveřmi, tepelné izolace stropů a krovů, finální zateplovací systém zakončený omítkou (na vizualizacích zobrazený dřevěný obklad realizujeme pouze na přání zákazníka), vnitřní instalační předstěny, rozvody elektroinstalací, rozvody vody a kanalizace, rozvody pro VZT, tepelné izolace podlah, rozvody podlahového vytápění, lité anhydritové podlahy, sádrokartonářské práce, výmalbu, dokončení koupelen a WC, pokládku podlah, tepelné čerpadlo s bojlerem, rekuperační jednotku, dveřní zárubně a dveře v interiéru.

Cover Image for 2.0 ROZSAH DODÁVKY STAR (Kompletní stavba)

3.0 CO JE V CENĚ?

Dle zvoleného domu a jeho úrovně dokončenosti lze realizaci našich staveb rozdělit do několika položek.

Modře podbarvené položky Vám dodáme v případě, že si u nás objednáte realizaci zvoleného domu ve variantě ECON. Zeleně podbarvené položky pak dodáváme ve variantě STAR.

3.01 Projektová dokumentaceECONSTAR

Projektová dokumentace v rozsahu potřebném pro získání stavebního povolení (DSP).

Podrobný rozpis položek, z čeho se skládá námi dodávaný projekt Vám rádi zašleme na Váš email.

Cover Image for 3.01 Projektová dokumentace

3.02 Zařízení staveništěSTAR

WC

- pronájem mobilního WC a jeho údržba po dobu výstavby.

ODVOZ A LIKVIDACE ODPADU

- manipulace se stavebními odpady v rámci stavby, doprava odpadu na skládku, poplatky za uložení odpadu na skládku.

Cover Image for 3.02 Zařízení staveniště

3.03 Zemní a výkopové práceSTAR

VYTYČENÍ STAVBY

- přesné určení polohy budoucí stavby geodetem pomocí GPS a zřízení stavebních laviček.

BAGROVÁNÍ

- výkop pro základy domu za pomocí traktor-bagru v dobře přístupném a relativně rovném terénu (maximální výškový rozdíl pozemku 30cm, zemina maximálně třídy 2) s uložením vykopané zeminy v místě provádění stavby.

Práce zahrnují skrývku ornice do hloubky -0,300m od stávajícího terénu, výkop základové rýhy o šířce 50cm, a hloubce -1,200m od stávajícího terénu a zpětný zásyp základu zeminou po provedení svislého základového zdiva.

PODSYPOVÝ MATERIÁL

- zřízení štěrkového polštáře v základové rýze a pod základovou deskou o síle 10cm z kameniva frakce 16-32mm a zhutněním za pomocí vibrační desky. Pískový zásyp ležaté kanalizace.

Cover Image for 3.03 Zemní a výkopové práce

3.04 Železobetonový základSTAR

ZÁKLADOVÉ PASY

- betonáž základových pasů do vykopané rýhy na zhutněný štěrkový polštář o výšce betonu 700mm z betonu C16/20. Není uvažováno využití mobilního čerpadla.

ZÁKLADOVÉ ZDIVO

- založení a vyskládání dvou řad bednění z betonových tvarovek, uložení ocelových roxorů vodorovně 2x 8mm, svisle po 0,25m 12mm a vylití tvarovek betonem C20/25 bez využití mobilního čerpadla.

ZÁKLADOVÁ DESKA

- zřízení a odstranění dřevěného bednění základové desky pro výšku betonu 15cm. Vyskládání a provázání ocelových KARI sítí na plastové podložky s dostatečným přesahem. Betonáž základové desky samo nivelačním betonem C20/25 COMPACTON.

Cover Image for 3.04 Železobetonový základ

3.05 Zemnící pás, kanalizace, příprava na přípojkySTAR

ZEMNÍCÍ PÁS PRO HROMOSVOD

- dodávka a uložení ocelové pásoviny z FeZn o průřezu 4x30mm pod betonové základové pásy na připravený štěrk. Spoje provedeny pomocí šroubovacích svorek a konce vyvedeny alespoň 1m nad stávající terén.

LEŽATÁ KANALIZACE

- provedení ležaté kanalizace pod půdorysem domu dle projektové dokumentace z potrubí KG s ukončením 1m za hranicí stavby v hloubce -0,900 pod stávající terén, kanalizace uložena v písku. Prostup základem proveden přes chráničku z KG potrubí.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

- osazení základu PE potrubím 3x32mm z technické místnosti 1m za hranici stavby. Prostup svislým základem opatřen chráničkou z KG potrubí.

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

- osazení základu kopoflexovým potrubím DN75mm z technické místnosti 1m za hranici stavby s vloženým kabelem CYKY-J 4x10mm a CYKY-J 3x2,5mm. Prostup svislým základem opatřen chráničkou z KG potrubí.

Cover Image for 3.05 Zemnící pás, kanalizace, příprava na přípojky

3.06 Hydroizolace spodní stavbySTAR

VODOROVNÁ HYDROIZOLACE

- provedení asfaltového penetračního nátěru na plochu základové desky s následným navařením asfaltové hydroizolační folie se střední ochranou proti radonu. Vodorovná izolace navařena s přesahem pro napojení svislé izolace.

SVISLÁ HYDROIZOLACE

- provedení asfaltového penetračního nátěru na vnější plochu svislého základu a obvodové zdivo dřevostavby do výšky 30cm s následným nalepením asfaltové hydroizolační folie.

Cover Image for 3.06 Hydroizolace spodní stavby

3.07 Obvodové stěnyECONSTAR

SLOUPKOVÁ KONSTRUKCE Z KVH

- dodávka prefabrikované konstrukce obvodových stěn v provedení ze smrkového KVH řeziva o hlavním průřezu 6x20cm s roztečí 625mm a vloženou minerální izolací.

Konstrukce je z vnějšku zaklopena dřevovláknitou tepelně-izolační deskou o síle 60mm, zevnitř OSB deskou tl.15mm, která v konstrukci slouží jako „parobrzda“.

Obvodové stěny jsou uloženy na impregnovaný základový pražec, který leží na 40mm silné desce z extrudovaného polystyrenu.

OPATŘENÍ PRO VZDUCHOTĚSNOST

- veškeré spoje OSB desek v konstrukci jsou vypěněny PUR pěnou, svislý OSB záklop stěn je na vodorovnou hydroizolaci základové desky připojen bitumenovým pásem. V místě napojení svislého OSB záklopu na strop je připraven 0,5m široký pruh parotěsné folie zahnutý ke stropu pro budoucí napojení zbytku fólie.

Cover Image for 3.07 Obvodové stěny

3.08 Vnitřní příčkyECONSTAR

SLOUPKOVÁ KONSTRUKCE Z KVH

- dodávka prefabrikované konstrukce příček v provedení ze smrkového KVH řeziva o průřezu 6x12cm s roztečí 625mm a vloženou minerální izolací o síle 120mm pro zlepšení akustických vlastností příčky.

Konstrukce je oboustranně opláštěná OSB deskou o síle 15mm. V případě dodávky hrubé stavby domu (ECON) dodáváme jednu stranu opláštění příčky z OSB a minerální izolaci jen jako materiál nezabudovaný do konstrukce.

OPATŘENÍ PRO VZDUCHOTĚSNOST

- součástí dodávky příček je i příprava 0,5m širokých pruhů parotěsné folie nalepených na horní plochu pro spojité propojení parotěsné folie stropu.

Cover Image for 3.08 Vnitřní příčky

3.09 Zateplený sokl domuSTAR

TEPELNÁ IZOLACE

- nalepení vrstvy extrudovaného polystyrenu o síle 6cm na svislé základové zdivo a do výšky 30cm obvodového zdiva dřevostavby s ukotvením fasádními hmoždinkami.

FINÁLNÍ ÚPRAVA

- aplikace armovací sklo-vláknité tkaniny do lepící a stěrkovací hmoty s penetrací a finální úpravou voděodolnou omítkou.

Cover Image for 3.09 Zateplený sokl domu

3.10 StropECONSTAR

FOŠNOVÁ KONSTRUKCE Z KVH – ECON I STAR

Stropní konstrukce ze svisle kladených fošen z KVH řeziva o průřezu 60 x 240 – 360mm dle zvoleného domu. Fošny jsou zajištěny proti vyklopení.

Minerální izolace vložena mezi fošny je součástí dodávky pouze u varianty STAR.

PAROTĚSNÁ FOLIE- STAR

Dodávka a montáž parotěsné fólie napojené na předem připravené přesahy ze stěn a příček.

Cover Image for 3.10 Strop

3.11 Rovná střechaECONSTAR

ZÁKLOP STROPU Z OSB

Záklop stropních trámů OSB deskami P+D tl.25mm montovaný na stropní konstrukci.

ATIKA

Konstrukce atiky zakončená horním oplechováním pro přivaření finální krytiny.

POJISTNÁ HYDROIZOLACE

Nátěr záklopu z OSB asfaltovou penetrací a navaření pojistné hydroizolační fólie.

TEPELNÁ IZOLACE

Desky tepelné izolace a spádové klíny z EPS.

PVC FOLIE

Finální střešní krytina ze svařované PVC folie.

VPUSŤ

Systém pro odvod dešťových vod řešen spádováním střechy do vpusti umístěné ve střeše.

Cover Image for 3.11 Rovná střecha

3.12 Pultová střechaECONSTAR

KROV Z KVH

Konstrukce z krokví o průřezu 60x240mm (nebo dle projektu) zajištěna proti vyklopení.

POJISTNÁ HYDROIZOLACE

Pojistná hydroizolační fólie JUTADACH 135.

KONTRALATĚ

Dodávka a montáž kontralatí 40x60mm impregnovaných montovaných na těsnící pásky.

ZÁKLOP

Dodávka a montáž prkenného záklopu střechy o síle 25mm.

PLECHOVÁ KRYTINA

Kompletní dodávka veškerých klempířských prvků s plechovou falcovanou krytinou (klik systém) položenou na separační a mikro-ventilační fólii. Možnost výběru barvy ze základní nabídky.

OKAPOVÝ SYSTÉM

Kompletní systém pro svod dešťových vod z lakovaného pozinkovaného plechu. Možnost výběru barvy ze základní nabídky.

Cover Image for 3.12 Pultová střecha

3.13 Sedlová střechaECONSTAR

KROV Z KVH

Krokvová soustava krovu z krokví o průřezu 80x180mm (nebo dle projektu) zajištěna proti vyklopení s kleštinami o průřezu 60x160mm z KVH řeziva. Minerální izolace vložena mezi krokve a kleštiny dodávána jen u varianty STAR.

POJISTNÁ HYDROIZOLACE

Pojistná hydroizolační folie JUTADACH 135.

KONTRALATĚ

Dodávka a montáž kontralatí 40x60mm impregnovaných montovaných na těsnící pásky.

ZÁKLOP

Dodávka a montáž prkenného záklopu střechy o síle 25mm.

PLECHOVÁ KRYTINA

Kompletní dodávka veškerých klempířských prvků s plechovou falcovanou krtinou (klik systém) položenou na separační a mikro-ventilační fólii. Možnost výběru barvy ze základní nabídky.

OKAPOVÝ SYSTÉM

Kompletní systém pro svod dešťových vod z lakovaného pozinkovaného plechu. Možnost výběru barvy ze základní nabídky.

Cover Image for 3.13 Sedlová střecha

3.14 Okna a vchodové dveřeECONSTAR

OKNA

Plastová vícekomorová okna s tepelně-izolačním trojsklem. Naše stavby opatřujeme okny od společnosti VEKRA.

BEZPRAHOVÉ OKNO

  • Plastové, bezprahové, zdvižně-posuvné okno s tepelně-izolačním trojsklem.

VCHODOVÉ DVEŘE

Plastové exteriérové dveře s plnou výplní.

Cover Image for 3.14 Okna a vchodové dveře

3.15 Instalační předstěnaSTAR

RASTR Z KVH

Na obvodové stěny namontovaný rastr z KVH latí 60x80mm s roztečí 500mm.

MINERÁLNÍ IZOLACE

Mezi jednotlivé latě v konstrukci vložená doplňková minerální izolace o síle 80mm.

ZÁKLOP Z SDK

Po dokončení prací na rozvodech domu instalační předstěna zaklopena našroubováním 12,5mm silné SDK desky ve variantě RF (ve vlhkých prostorách RBI).

Cover Image for 3.15 Instalační předstěna

3.16 ElektroinstalaceSTAR

DOMOVNÍ ROZVADĚČ

Hlavní domovní rozvaděč umístěný na zdivu v technické místnosti.

KABELOVÉ ROZVODY

Kompletní dodávka a montáž kabelových rozvodů vč. zapojení do rozvaděče. Součástí dodávky jsou dokumenty o revizi zařízení.

Slaboproudé rozvody datových kabelů z technické místnosti do několika míst v RD.

Vnitřní kompletační práce na zásuvkách a vypínačích provedeny ve variantě ABB Tango, bílá.

Množství vypínačů a zásuvek dle následující tabulky.

Cover Image for 3.16 Elektroinstalace

3.17 VodovodSTAR

ROZVODY VODY

  • Dodávka vnitřních rozvodů vodovodu v provedení z PPR potrubí, dle projektové dokumentace zvoleného domu. Všechny domy mají rozvody navrženy pro možnost připojení cirkulačního okruhu teplé vody a přípravu pro tepelné čerpadlo voda-vzduch. Místa pro připojení baterie nebo jiných zařízení zakončena dvoumontáží s roztečí 150mm.

GEBERIT DUOFIX

Pro budoucí montáž závěsného WC je do předstěny na WC instalován komplet GEBERIT Duofix.

PODOMÍTKOVÁ TĚLESA - NA PŘÁNÍ

Montáž těles pro podomítkové baterie či jiná sanitární zařízení dodáváme na přání zákazníka. Podrobnější informace Vám rádi sdělíme na vyžádání.

Cover Image for 3.17 Vodovod

3.18 KanalizaceSTAR

ROZVODY KANALIZACE

  • Kanalizační rozvody jsou vedeny v předstěnách nebo příčkách domu dle projektové dokumentace a jsou z potrubí HT.
  • Kanalizace je připojena na vývody ležaté kanalizace v základové desce pomocí patřičné redukce.

ODVĚTRÁNÍ

Dle projektové dokumentace je součástí dodávky i komín pro odvětrání kanalizace prostupující konstrukcí domu až nad rovinu střechy.

Cover Image for 3.18 Kanalizace

3.19 Tepelné izolace stropu a krovuSTAR

MINERÁLNÍ IZOLACE

Dle zvoleného domu a jeho projektové dokumentace mohou být některá místa stavby doplněna o vrstvy tepelné izolace.

Zejména nad konstrukcí stropu nebo pod konstrukcí obytného krovu bývá pro dosažení potřebné síly izolantu nutné izolant doplnit do zřízeného rastru z KVH hranolů.

Cover Image for 3.19 Tepelné izolace stropu a krovu

3.20 Tepelné izolace podlahSTAR

IZOLACE Z EPS

Tepelná izolace podlah z EPS kladená ve třech vrstvách o celkové síle 150mm. Na vyžádání je možné zateplit tekutým EPS pro lepší účinek.

SYSTÉMOVÉ DESKY

  • Systémové desy z EPS pro pokládku potrubí podlahového vytápění o síle 50mm.

DILATACE

Příprava mirelonových dilatačních pásek či hrází pro lití anhydritových podlah.

Cover Image for 3.20 Tepelné izolace podlah

3.21 Podlahové topeníSTAR

ROZVODY TOPENÍ

Kompletní rozvod potrubí podlahového vytápění se zapojením do rozdělovacích skříněk a přípravou na připojení tepelného čerpadla.

ROZDĚLOVACÍ BOXY

Dodávka a montáž skříněk s rozdělovacími ventily pro jednotlivé okruhy dle projektové dokumentace.

Cover Image for 3.21 Podlahové topení

3.22 Lité anhydritové podlahySTAR

MOBILNÍ ČERPADLO

Výkon mobilního čerpadla s dosahem do 30m s hadicí taženou po zemi

ANHYDRIT

Dodávka a uložení anhydritové směsi s vyrovnáním místností na předem dohodnuté výšky.

Cover Image for 3.22 Lité anhydritové podlahy

3.23 Sádrokartonářské práceSTAR

ZÁKLOP PŘÍČEK

SDK záklop veškerých stěn příček s vytmelením a následným broušením, SDK desky ve variantě RF (ve vlhkých prostorách RBI). Příprava na výmalbu.

DOKONČENÍ PŘEDSTĚN

Vytmelení a následné broušení již zaklopených předstěn. Příprava na výmalbu.

PODHLEDY STROPŮ

Podhled z profilů UD a CD zavěšený na přímých závěsech se záklopem z SDK desek ve variantě RF (ve vlhkých prostorách RBI). Desky jsou vytmeleny a následně broušeny. Příprava na výmalbu. Napojení stěna-strop ošetřeno papírovými páskami.

Cover Image for 3.23 Sádrokartonářské práce

3.24 VýmalbaSTAR

PENETRACE PODKLADU

Veškeré malované plochy jsou před nanášením barvy důkladně penetrovány

FINÁLNÍ NÁTĚR

Výmalba vnitřních prostor ať už stěn nebo stropů je provedena ve dvou nátěrech barvou PRIMALEX Plus.

Cover Image for 3.24 Výmalba

3.25 Koupelny a WCSTAR

HYDROIZOLACE

  • Aplikace hydroizolačního nátěru podlah a stěn u sprchy a vany s přelepením veškerých koutů těsnící páskou na WC a v koupelnách.

OBKLAD A DLAŽBA

Montáž obkladů a dlažby v koupelnách a na WC na podlahu a zdivo do výšky horní hrany dveřní zárubně. Obklad nebo dlažba velikosti maximálně 60x60cm. Cena nezahrnuje dopravu a materiál obkladů a dlažby.

WC

Montáž libovolného závěsného WC s prkýnkem kompatibilního se systémem GEBERIT Duofix. Cena nezahrnuje WC ani materiál potřebný pro jeho montáž.

SPRCHOVÝ KOUT

Montáž libovolného sprchového boxu s vaničkou usazenou na podezdívku. Cena nezahrnuje dodávku boxu, vaničky a sifonu s příslušenstvím.

VANA

Montáž libovolné akrylátové vany do rozměru 80x180cm s čelní přizdívkou a obkladem. Cena nezahrnuje dodávku vany a sifonu s příslušenstvím.

UMYVADLO

Montáž libovolného umyvadla do šířky 1000mm a hloubky 500mm montovaného do stěny. Cena nezahrnuje dodávku umyvadla a sifonu s příslušenstvím.

SPRCHOVÁ BATERIE

Montáž libovolné sprchové kombinované baterie s připevněním na stěnu do připravené dvoumontáže o rozteči 150mm. Cena nezahrnuje dodávku baterie s příslušenstvím.

VANOVÁ BATERIE

Montáž libovolné vanové baterie s připevněním na stěnu do připravené dvoumontáže o rozteči 150mm. Cena nezahrnuje dodávku baterie s příslušenstvím.

UMYVADLOVÁ BATERIE

Montáž libovolné umyvadlové baterie s připevněním na stěnu nebo do umyvadla do připravené dvoumontáže o rozteči 150mm. Cena nezahrnuje dodávku baterie s příslušenstvím.

Cover Image for 3.25 Koupelny a WC

3.26 Podlahové krytinySTAR

LAMINÁTOVÁ KRYTINA

Veškeré podlahy v domě kromě WC a koupelny pokryty laminátovou skládanou krytinou EGGER Basic o síle 7mm . Možnost výběru z několika variant.

Dodavatelem podlah pro naše domy je firma V-Podlahy kde Vás rádi odkážeme na návštěvu kteréhokoliv jejich showroomu.

PODLAHOVÉ LIŠTY

Veškeré spoje podlahy se stěnou osazeny podlahovými lištami. Možnost výběru z několika variant.

Cover Image for 3.26 Podlahové krytiny

3.27 Interierové dveře a zárubněSTAR

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Dodávka a montáž bílé, hladké, obložkové zárubně, od společnosti SOLODOR.

INTERIEROVÉ DVEŘE

Dodávka a montáž bílých dveří, hladkých, plných, od společnosti SOLODOR.

KOVÁNÍ

Kovové dveřní kování od společnosti SOLODOR.

Cover Image for 3.27 Interierové dveře a zárubně

3.28 Vnější finální omítkySTAR

FINÁLNÍ ÚPRAVA

- aplikace armovací sklo-vláknité tkaniny do lepící a stěrkovací hmoty s penetrací a finální úpravou silikonovou omítkou. Možnost výběru ze základní nabídky od společnosti PCI nebo Weber.

Cover Image for 3.28 Vnější finální omítky

3.29 Dřevěný obklad fasády (na vyžádání)

Dřevěné prvky zobrazené na vizualizacích našich domů jsou dodávány pouze na přání zákazníka.V případě volby finálního obkladu fasády v dřevěném provedení je obvodové zdivo domu dodáváno v jiném provedení skladby než u standardních dodávek. Z těchto a mnoha jiných důvodů Vám cenu za dům s dřevěným obkladem rádi sdělíme při osobním jednání.

Cover Image for 3.29 Dřevěný obklad fasády (na vyžádání)

3.30 Tepelné čerpadlo s bojleremSTAR

ČERPADLO REVEL LWRc – 8kW

Dodávka a montáž tepelného čerpadla LWRc od společnosti REVEL. Jednotka čerpadla umístěna u fasády domu dle projektové dokumentace. Bojler o objemu 2x 160l (celkem 320l) a průměru 60 cm umístěn v technické místnosti.

KONTRALA FUNKČNOSTI

Zprovoznění celého systému vytápění a jeho řádné odzkoušení. Zákazník obdrží předávací dokumentaci k tepelnému čerpadlu a bude zaškolen k užívání a údržbě.

Cover Image for 3.30 Tepelné čerpadlo s bojlerem